Podmínky používání


Podmínky používání

Úvod

(1) Pod názvem Thermomix ® Svět receptů nabízí Vorwerk International Mittelsten Scheid & Co. (dále jen “Vorwerk”) na www.svetreceptu.cz a www.thermomix.cz (dále jen “webové stránky”) webové stránky týkající se vaření a receptů pro kuchyňské spotřebiče Thermomix ®, kde mají uživatelé možnost nahrávat, vkládat a vytvářet svůj vlastní obsah. 

(2) Webové stránky dále také nabízejí fórum, na kterém mohou registrovaní uživatelé mezi sebou komunikovat.

1. Neregistrovaní a registrovaní uživatelé
(1) Neregistrovaní uživatelé mohou pouze stahovat obsah z veřejně přístupných oblastí webových stránek.
(2) Registrovaní uživatelé mohou používat fórum poskytované na webových stránkách a mohou také vkládat svůj vlastní obsah. Registrace na Thermomix ® Svět receptů je bezplatná. Nebude požadováno žádné oprávnění k registraci. Registrace probíhá na webových stránkách. Registrace je dokončena, až když uživatel vyplnil registrační formulář a společnost Vorwerk potvrdila registraci zasláním přihlašovacích informací uživateli. Všechny informace poskytnuté při registraci musí být úplné a přesné. V případě změny musí být uživatelské údaje aktualizovány. 

(3) Uživatelé souhlasí, že zachovají své přístupové informace k Thermomix ® Svět receptů jako důvěrné.

(4) Uživatel musí být v době registrace plnoletý.
(5) Členství muže být kdykoli ukončeno oběma stranami, viz kapitola 7 níže.
(6) Členství nesmí být použito pro obchodní nebo komerční účely. 

2. Obsah webových stránek a povinnosti uživatele
(1) Společnost Vorwerk věnuje největší možnou pozornost veškerému obsahu, který zveřejní na webových stránkách. Společnost Vorwerk nicméně neposkytuje žádnou záruku co se týče přesnosti obsahu, jeho úplnosti nebo aktuálnosti. 
(2)Jsou zakázány následující formy užití:
• Používání platformy pro prodej a prezentaci nebo pro přímou nebo skrytou reklamu. Stejně tak není dovoleno vkládání odkazu na jiné webové stránky podporující takovéto služby.
• Vkládání obsahu, který je urážlivý, oslavující násilí nebo má pornografickou povahu či jakkoli odporuje platným zákonům.
• Prozrazení a předávání osobních přístupových informací k Thermomix ® Svět receptů, bez ohledu na to, jestli to jsou uživatelovy vlastní přístupové informace nebo přístupové informace třetí strany.

• Automatické zpracovávání datového obsahu webových stránek, stejně tak jako implementace vlastních vytvořených vyhledávacích systémů, služeb a seznamu využívajících obsah dostupný na webových stránkách, stejně tak jako opakované vytváření identických příspěvků (vláken) nebo ohlasů;
• Upload softwaru, skriptu, souboru a jiných mechanismů nebo technologií umožňujících špionáž, napadení nebo jakkoli jinak ohrožující webové stránky, jejich uživatele, jejich počítače, servery společnosti Vorwerk nebo software používaný na počítačích uživatelů a počítačích společnosti Vorwerk.

3. Dostupnost služeb
Nemůže být zaručena neomezená dostupnost služeb, protože se předpokládá přístup k telekomunikačním sítím a připojením, na který nemá společnost Vorwerk žádný vliv. Vorwerk se pokusí minimalizovat všechna provozní přerušení služby (např. v důsledku údržby nebo servisu hardwaru nebo softwaru), aby její dostupnost byla co nejvyšší.

 4. Vkládaní obsahu / Udělování práv
(1) Registrovaní uživatelé mají možnost vkládat na webové stránky svůj vlastní obsah (textový a obrazový materiál, zejména recepty a připojené fotografie a komentáre, dále viz “obsah”). 
(2) Registrovaní uživatelé jsou oprávněni vkládat pouze obsah, který vytvořili sami nebo obsah, ke kterému jim byla udělena příslušná práva. Uživatelé jsou povinni zaručit, že jimi vkládaný obsah neporušuje práva třetí strany (zejména autorská práva a ochranné známky) a zvláště to, že jednotlivci zachycení a identifikovatelní na fotografiích se zveřejněním bez výhrad souhlasí, nebo byly snímky pořízeny tak, že na nich osoby nejsou rozpoznatelné.
(3) Registrovaní uživatelé se zaručují vkládat pouze recepty na pokrmy vhodné k jídlu. Vorwerk výslovně upozorňuje, že recepty nebyly testovány. Uživatelé používají recepty zcela na svoji vlastní odpovědnost.
(4) Vložením položek uživatelé udělují společnosti Vorwerk nezvratně nevýlučné, celosvětové právo k jejich využití pro potřeby zveřejňování, otisknutí a distribuci obsahu, zejména jako součásti webových stránek, kuchařských knih, časopisů a jiných tištěných médií, jakož i právo obsah veřejně zpřístupnit (včetně použití pro přenosná zařízení, jako jsou mobilní telefony, iPody apod.) tak, aby společnost Vorwerk měla možnost udělit uživatelům webových stránek práva popsaná v kapitole 5, odstavec 1. Kromě toho je společnost Vorwerk oprávněna posílat ostatním uživatelům emailem veškerý vložený obsah, jako součást informačního bulletinu.
(5) Všichni registrovaní uživatelé mohou k jednotlivému obsahu webových stránek připojit komentáre vztahující se přímo k navrhovaným receptům. Společnost Vorwerk výslovně upozorňuje, že jakékoliv takovéto komentáře odrážejí pouze osobní pohled samotného uživatele a nepochází od společnosti Vorwerk. Vorwerk si vyhrazuje právo odstranit jakýkoliv obsah z webových stránek, zejména takový, který je nevhodný nebo odporuje platným právním předpisům, bez předchozí konzultace s dotyčným uživatelem. 
(6) Uživatelé nejsou obecně oprávněni odstraňovat jimi vložený obsah z webových stránek. Ukončení členství nemá vliv na právo společnosti Vorwek používat obsah vložený uživateli, zejména recepty a fotografie. K odstranění obsahu bude přistoupeno, pokud to budou vyžadovat platné zákonné úpravy.
(7) Společnost Vorwerk si vyhrazuje právo doplňovat nebo dále rozvíjet obsah vložený uživatelem. Z tohoto důvodu uživatel uděluje Vorwerku všechna nezbytná práva.

 
5. Autorská práva
(1) Obsah publikovaný na webových stránkách je z velké části chráněn autorskými právy. Tento obsah muže být používán uživateli pro jejich vlastní nekomerční účely. Jakékoli komerční použití tohoto obsahu vyžaduje předchozí souhlas společnosti Vorwerk. Fotografie nemohou být kopírovány, prodávány, půjčovány nebo jinak reprodukovány bez předchozího výslovného souhlasu ze strany společnosti Vorwerk.
(2) Neoprávněné použití, kopírování nebo předání jednotlivého obsahu nebo celých stránek nad rámec výše zmíněného, není dovoleno a muže mít za následek trestní stíhání.

 
6. Omezení odpovědnosti
Společnost Vorwerk nepřijímá žádnou odpovědnost za recepty a další doporučení vložená uživateli, zejména pokud se jedná o množství přísad a úspěšnost při přípravě jídla podle receptu. Odpovědnost je vyloučena, jestliže nejsou dodržována ponaučení a bezpečnostní pokyny uvedené v návodu společnosti Vorwerk v rozsahu, v jakém nejsou dodržena.

 
7. Úprava osobních dat / Ukončení
(1) Uživatelé jsou oprávněni kdykoli upravovat nebo vkládat informace do osobních údajů uchovávaných společností Vorwerk.
(2) Členství je časově neomezené. Jak společnost Vorwerk tak uživatelé jsou oprávněni kdykoliv členství ukončit. Ukončení ze strany uživatele je uskutečněno deaktivací uživatelského profilu. Je-li ukončeno členství, budou s ohledem na obsah vložený uživatelem, se zvláštním zřetelem na recepty a fotografie, použita opatření z kapitoly 4 odstavce 6.
(3) Společnost Vorwerk je oprávněna tyto Podmínky používání doplňovat a rozšiřovat. Tyto dodatky nebo úpravy nabudou účinnosti, když společnost Vorwerk sdělí podmínky nové verze Podmínek používání registrovaným uživatelům a ti během následujících šesti týdnu po obdržení podmínek nepodají žádné námitky. Uživatelé budou při doručení upravených Podmínek používání jednoznačně upozorněni na závažnost dopadu jejich nevyjádření se ke změnám. Upravené Podmínky používání a upozornění na závažnost při jejich případném nezpochybnění jsou sdělovány emailem. Z toho důvodu musí uživatelé zaručit, že budou dostupní na emailové adrese poskytnuté společnosti Vorwerk.

8. Závěrečná ustanovení
Pro výklad těchto Podmínek používání platí německé právo. Příslušným soudem je soud ve  Wuppertalu.